ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച സമ്മാനം! ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എഫ്ഡി ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും ലഭിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുക

ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച സമ്മാനം!  ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എഫ്ഡി ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും ലഭിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുക

എഫ്ഡിയിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്കുകൾ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം നൽകുന്നു.

എഫ്ഡി ലഭിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങി. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് അതിലൊന്നാണ്. നിലവിൽ, ഡിസിബി ബാങ്കും ഐസിഐസിഐ ബാങ്കും എഫ്ഡിയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ന്യൂ ഡെൽഹി. ഇപ്പോൾ, എഫ്ഡിക്ക് രാജ്യത്തെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ താൽപ്പര്യം വളരെ കുറവാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ചില ബാങ്കുകൾ ഇവിടെ എഫ്ഡി ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങി. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് അതിലൊന്നാണ്. ഈ സമയത്ത്, ഡിസിബി ബാങ്കും ഐസിഐസിഐ ബാങ്കും എഫ്ഡിയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം നൽകുന്നു. ഈ ബാങ്കുകളിൽ ലഭ്യമായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം …

എഫ്ഡിയിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എഫ്ഡിയിൽ ഏത് ബാങ്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം നൽകുന്നു. അതിനായി അവർ മറ്റൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, വിവിധ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നതിനായി ഡിസിബി ബാങ്ക് ഐസിഐസിഐ ലോംബാർഡുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് എഫ്ഡി ലഭിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യവും ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.

ഇതും വായിക്കുക: ബിറ്റ്കോയിന് ജിഎസ്ടി നികുതി ചുമത്തണം! ഇതിനുള്ള വലിയ കാരണം അറിയുക

ഒരു നിശ്ചിത പലിശ നിരക്കിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഡിസിബി ബാങ്കും ഐസിഐസിഐ ബാങ്കും നൽകുന്ന പലിശ നിരക്കിൽ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ട് ബാങ്കുകളും ഈ ഇൻഷുറൻസിനായി വ്യത്യസ്ത സമയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 700 ദിവസത്തേക്ക് ഡിസിബി ബാങ്കിൽ നിന്ന് എഫ്ഡിയിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. അതേസമയം, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് 2 വർഷമായി നൽകുന്നു.ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഈ തുകയിൽ ലഭ്യമാണ് മിക്ക ബാങ്കുകളിലും, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം മിനിമം, പരമാവധി തുകയുടെ എഫ്ഡിയിലാണ് നൽകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഹെൽത്ത് പ്ലസ് പോളിസിക്കായി കുറഞ്ഞത് 10 ആയിരം രൂപ എഫ്ഡി ലഭിക്കുന്നത് ഡിസിബി ബാങ്കിന് നിർബന്ധമാണ്. അതേസമയം, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് 2 മുതൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ എഫ്ഡിയിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം നൽകുന്നു.

ALSO READ: ഐ‌ഡി‌ബി‌ഐ ബാങ്ക് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ബാങ്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഈ സേവനങ്ങളുടെ പ്രയോജനം 24 മണിക്കൂർ

ഈ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ പരിമിതമാണ്- എഫ്ഡിയിൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിന് പരിമിതമായ പരിരക്ഷയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗുരുതരമായ രോഗചികിത്സയ്ക്കായി ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നു. അതേസമയം, ഈ നയങ്ങളിൽ പ്രായപരിധി ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡിസിബി ബാങ്കിന്റെ ഹെൽത്ത് പ്ലസ് പോളിസിക്കായി ഒരാൾക്ക് 50 നും 70 നും ഇടയിൽ പ്രായമുണ്ടാകരുത്.

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക- അത്തരമൊരു പോളിസി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എഫ്ഡി മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെങ്കിൽ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കണം. കാരണം, പലതവണ, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കുകൾ 2 വർഷത്തെ എഫ്ഡിയിൽ 1 വർഷം മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, എഫ്ഡി തുകയിൽ പരമാവധി, മിനിമം തുക എന്നിവയിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ബാങ്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ ശരിയായി വായിക്കണം.

READ  ഏറ്റവും പുതിയ ഐ‌സി‌സി ടെസ്റ്റ് പോയിൻറ് ചാമ്പ്യൻ‌ഷിപ്പ് ശ്രീലങ്ക vs ഇംഗ്ലണ്ട് ഗാലെ ടെസ്റ്റ് ജോ റൂട്ട് എംഗ് vs സ്ലെ ആഞ്ചലോ മാത്യൂസ്We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

PUTHENVARTHA.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VO1N 11AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Puthen Vartha