സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി സമർപ്പിത വിസി ഫണ്ട്, ഓപ്പൺ ഗവൺമെന്റ് മാർക്കറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ കേരളം പദ്ധതിയിടുന്നു

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി സമർപ്പിത വിസി ഫണ്ട്, ഓപ്പൺ ഗവൺമെന്റ് മാർക്കറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ കേരളം പദ്ധതിയിടുന്നു

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ (വിസി) ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൺസോർഷ്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ വിപണി തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വികസനത്തിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഉയർത്തുകയാണെന്നും സംസ്ഥാനം അറിയിച്ചു.

കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച എന്റർപ്രൈസ് സ്ഥാപകരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെയും (കെഎസ്ഐഡിസി) പിന്തുണയോടെ വിസി ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പൂവിടാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ നയമാണ്. പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാർ പരിഗണിക്കും. കൂടാതെ, സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാനം കൂടുതൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും, ”വിജയൻ പറഞ്ഞു.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് വശത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ഫണ്ട് നീക്കിവയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ചിന്തിക്കും. എക്സ്പോകളിലൂടെയും വ്യാവസായിക സഹകരണത്തിലൂടെയും ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ അവർക്ക് ശക്തമായ മതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വർഷം മുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി ‚ഇന്റർനാഷണൽ ലോഞ്ചിംഗ് പാഡ്‘ രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഇതിനകം നാല് മാസത്തേക്ക് വാടകയ്ക്ക് പൂർണ്ണ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വാടക തുകയിൽ ഭാഗിക ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കെ‌എസ്‌യു‌എമ്മിന്റെ ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് പദ്ധതി പ്രകാരം 11 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കേരള സ്‌പെസിഫിക് ഏഞ്ചൽ ഫണ്ട് വഴി സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തേതാണ്, ”വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംസ്ഥാനത്തെ സംരംഭകത്വ വികസനത്തിനും ഇൻകുബേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് കെ.എസ്.യു.എം.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ (വിസി) ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൺസോർഷ്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ വിപണി തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വികസനത്തിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഉയർത്തുകയാണെന്നും സംസ്ഥാനം അറിയിച്ചു.

കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച എന്റർപ്രൈസ് സ്ഥാപകരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെയും (കെഎസ്ഐഡിസി) പിന്തുണയോടെ വിസി ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പൂവിടാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ നയമാണ്. പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാർ പരിഗണിക്കും. കൂടാതെ, സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാനം കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും, ”വിജയൻ പറഞ്ഞു.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് വശത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ഫണ്ട് നീക്കിവയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ചിന്തിക്കും. എക്സ്പോകളിലൂടെയും വ്യാവസായിക സഹകരണത്തിലൂടെയും ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ അവർക്ക് ശക്തമായ മതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വർഷം മുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി ‚ഇന്റർനാഷണൽ ലോഞ്ചിംഗ് പാഡ്‘ രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

READ  റിസർവ് ബാങ്ക് ധനനയ യോഗം മാറ്റിവച്ചു, പുതിയ തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. ബിസിനസ്സ് - ഹിന്ദിയിൽ വാർത്ത

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഇതിനകം നാല് മാസത്തേക്ക് വാടകയ്ക്ക് പൂർണ്ണ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വാടക തുകയിൽ ഭാഗിക ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കെ‌എസ്‌യു‌എമ്മിന്റെ ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് പദ്ധതി പ്രകാരം 11 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കേരള സ്‌പെസിഫിക് ഏഞ്ചൽ ഫണ്ട് വഴി സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തേതാണ്, ”വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംസ്ഥാനത്തെ സംരംഭകത്വ വികസനത്തിനും ഇൻകുബേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് കെ.എസ്.യു.എം.

പ്രിയ വായനക്കാരാ,

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളതും രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനുമായി വിപുലമായ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാലികമായ വിവരങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നൽകാൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഓഫർ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും നിരന്തരമായ ഫീഡ്‌ബാക്കും ഈ ആശയങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൃ ve നിശ്ചയവും പ്രതിബദ്ധതയും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. കോവിഡ് -19 ൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന ഈ പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ പോലും, വിശ്വസനീയമായ വാർത്തകൾ, ആധികാരിക കാഴ്‌ചകൾ, പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വ്യാഖ്യാനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്.

പാൻഡെമിക്കിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പോരാടുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇനിയും ആവശ്യമാണ്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നത് തുടരാം. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്‌ത നിങ്ങളിൽ പലരിൽ നിന്നും പ്രോത്സാഹജനകമായ പ്രതികരണം ഞങ്ങളുടെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ മോഡൽ കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മികച്ചതും കൂടുതൽ പ്രസക്തവുമായ ഉള്ളടക്കം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ. സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവും വിശ്വസനീയവുമായ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളിലൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ പത്രപ്രവർത്തനം പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഗുണനിലവാരമുള്ള ജേണലിസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുക.

ഡിജിറ്റൽ എഡിറ്റർ

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

PUTHENVARTHA.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VO1N 11AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Puthen Vartha