ആദ്യമായി കരോണ വൈറസിന്റെ ചിത്രം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടി, ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തൽ പൂർത്തിയാകും.

ആദ്യമായി കരോണ വൈറസിന്റെ ചിത്രം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടി, ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തൽ പൂർത്തിയാകും.

കൊറോണ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ വരവ് മുതൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ വാക്സിൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീവ്രമായി തിരയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഇതുവരെ ആരിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല വാർത്തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനാൽ ലോകത്തിന് ഒരുപാട് നല്ല വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രതീക്ഷിച്ച് ആണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി പ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് വർദ്ധിച്ചതായി ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ വൈറസ് മനുഷ്യകോശങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ചിത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഈ പകർച്ചവ്യാധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വെളിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, കൊറോണ വാക്സിനും ചികിത്സയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചൈനയിലെ സിഗുവ സർവകലാശാലയിലെ ബയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സായ് ലി വൈറസ് വിദഗ്ധരുമായി ഹാം‌ഗ് ou വിലെ ബയോ സേഫ്റ്റി ലാബിൽ […]

കൊറോണ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ വരവ് മുതൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ വാക്സിൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീവ്രമായി തിരയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ആരിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല വാർത്തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനാൽ ലോകത്തിന് ധാരാളം നല്ല വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി പ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് വർദ്ധിച്ചതായി ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ വൈറസ് മനുഷ്യകോശങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ചിത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഈ പകർച്ചവ്യാധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വെളിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, കൊറോണ വാക്സിനും ചികിത്സയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചൈനയിലെ സിഗുവ സർവകലാശാലയിലെ ബയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സായ് ലി വൈറസ് വിദഗ്ധരുമായി ഹാം‌ഗ് ou വിലെ ബയോ സേഫ്റ്റി ലാബിൽ […]

കൊറോണ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ വരവ് മുതൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ വാക്സിൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീവ്രമായി തിരയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ആരിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല വാർത്തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനാൽ ലോകത്തിന് ധാരാളം നല്ല വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി പ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് വർദ്ധിച്ചതായി ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ വൈറസ് മനുഷ്യകോശങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ചിത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഈ പകർച്ചവ്യാധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Siehe auch  സമ്മർദ്ദം പ്രമേഹ രോഗികളെ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നു, സമ്മർദ്ദം പഞ്ചസാര വർദ്ധിപ്പിക്കും
(ഫോട്ടോ കടപ്പാട്: langimg.com)

കൊറോണ വൈറസ് വെളിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, കൊറോണ വാക്സിനും ചികിത്സയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചൈനയിലെ സിഗുവ സർവകലാശാലയിലെ ബയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സായ് ലി, ഹാം‌ഗ് ou വിലെ ഒരു ബയോ സേഫ്റ്റി ലാബിലെ വൈറസ് വിദഗ്ധരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ വിദഗ്ധർ ലാബിനുള്ളിൽ കൊറോണ വൈറസ് തയ്യാറാക്കുന്നു. ഈ വിദഗ്ധർ വൈറസിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കുത്തിവച്ചു. തുടർന്ന് വൈറസ് നിറഞ്ഞ ദ്രാവകം ലീയിലേക്ക് അയച്ചു.

(ഫോട്ടോ കടപ്പാട്: langimg.com)

ലീയും സംഘവും പെട്ടെന്ന് ഒരു തുള്ളിക്കുള്ളിൽ വൈറസ് നിറഞ്ഞ ദ്രാവകം മരവിപ്പിക്കുന്നു. ലീയും സംഘവും പിന്നീട് ഒരു ക്രയോ-ഇലക്ട്രോണിക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അവനെ കണ്ടു. കൊറോണ വൈറസ് നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ക്രീൻ ഞാൻ കണ്ടു. കാഴ്ചയിൽ ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ ദശലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരുന്നു അത്. ‚ „വൈറസിനെ ഇത്രയധികം അടുത്ത് കണ്ട ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഞാനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു“ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

(ഫോട്ടോ കടപ്പാട്: langimg.com)

വൈറസിന്റെ ചില പ്രോട്ടീനുകൾ മനുഷ്യകോശങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്ന് ലീയുടെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില വൈറൽ പ്രോട്ടീനുകൾ നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റ് വൈറൽ പ്രോട്ടീനുകൾ പുതിയ വൈറസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഈ വൈറസുകൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ പടരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

PUTHENVARTHA.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VO1N 11AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Puthen Vartha