നിങ്ങൾ ഒരു ഭവനവായ്പ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും, 30 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വായ്പ വിലകുറഞ്ഞതായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് – ഹിന്ദിയിൽ വാർത്ത

നിങ്ങൾ ഒരു ഭവനവായ്പ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും, 30 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വായ്പ വിലകുറഞ്ഞതായിരിക്കും.  ബിസിനസ്സ് – ഹിന്ദിയിൽ വാർത്ത

30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഭവനവായ്പകൾ വിലകുറഞ്ഞതായിരിക്കും.

ഭവനവായ്പ: 30 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഭവനവായ്പ വിലകുറഞ്ഞതായിരിക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഈ വിഭാഗത്തിൽ വായ്പ നൽകാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളിൽ ഇളവ് വരുത്തി. നേരത്തെ ബാങ്കുകൾക്ക് വലിയ വായ്പകൾക്കായി കൂടുതൽ മൂലധനം നീക്കിവച്ചിരുന്നു.

  • ന്യൂസ് 18 ഇല്ല
  • അവസാനമായി പുതുക്കിയത്:ഒക്ടോബർ 10, 2020, 12:58 PM IS

ന്യൂ ഡെൽഹി. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ‌ബി‌ഐ) ബാങ്കുകൾക്കും ധനകാര്യ കമ്പനികൾക്കും കട്ടിയുള്ള ഭവന വായ്‌പ നൽകുന്നത് കുറവാണ്. ഇതിനുശേഷം, 30 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഭവനവായ്പ വിലകുറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 75 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഭവനവായ്പയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത്. നിലവിൽ, ഭവനവായ്പ നിരക്കുകൾ വായ്പ വലുപ്പവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് 30 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള വായ്പകളുടെ പലിശനിരക്ക് കുറവാണ്. വായ്പ തുക വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിരക്കുകളും വർദ്ധിക്കുന്നു.

വായ്പ തുക അനുസരിച്ച് പലിശ നിരക്ക് എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നു
30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭവനവായ്പയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) 7 ശതമാനം പലിശ ഈടാക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. 30 മുതൽ 75 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈ പലിശ നിരക്ക് 7.5 ശതമാനമായി മാറുന്നു. അതേസമയം, 75 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വായ്പയിൽ ഇത് 7.35 ശതമാനമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. അതുപോലെ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കും ഈ സ്ലാബുകളിൽ യഥാക്രമം 7.15 ശതമാനം, 7.25 ശതമാനം, 7.30 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ പലിശ ഈടാക്കുന്നു. 30 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഭവനവായ്പയ്ക്ക് 6.95 ശതമാനം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്നു. അതേസമയം, 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള തുകയ്ക്ക് ഇത് 7.05 ശതമാനമാണ്. മിക്ക ബാങ്കുകളും സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ ഭവനവായ്പയ്ക്ക് 5% കുറവ് പലിശ ഈടാക്കുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക: നല്ല വാര്ത്ത! വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നു, നവരാത്രിയിലെ വൈഷ്നോ ദേവി സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുംമൂലധന ആവശ്യകതകളുടെ നിയമം എന്താണ്

വായ്പ തുക അനുസരിച്ച് ബാങ്കുകൾ മൂലധനം നിലനിർത്തണം. നിലവിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയ്ക്കായി ബാങ്കുകൾ തുകയുടെ 35 ശതമാനമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണം. അതേസമയം, 30 മുതൽ 75 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പയ്ക്ക് 50 ശതമാനമാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വായ്പകൾക്ക് ബാങ്കുകൾക്ക് 75 ശതമാനം എങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ പോലുള്ള സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വായ്പകൾക്ക് ബാങ്കുകൾ 100 ശതമാനം മൂലധനം നിലനിർത്തണം.

Siehe auch  ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ 2020 ഒക്ടോബർ 17 ന് ആരംഭിക്കും

അപകടസാധ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബാങ്കുകൾ മൂലധനം പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുന്നു
വായ്പ വലുപ്പത്തിനുപുറമെ, ബാങ്കുകളുടെ മൂലധനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും സ്വത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, അപകടസാധ്യത കൂടുതലുള്ള വായ്പകൾ, കൂടുതൽ മൂലധനം ബാങ്കുകൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഭവന വായ്പകൾക്ക് ബിസിനസ്സ് വായ്പകളേക്കാളും മറ്റ് വ്യക്തിഗത വായ്പകളേക്കാളും അപകടസാധ്യത കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സ്വർണ്ണ വായ്പ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഇതും വായിക്കുക: ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് വിലകുറഞ്ഞ സ്വർണം വാങ്ങാൻ സർക്കാർ അവസരം നൽകുന്നു, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് നടത്താമെന്ന് അറിയുക

മൂല്യത്തിലേക്കുള്ള വായ്പയുടെ നിലവിലെ സംവിധാനം തുടരും. ഇതിനർത്ഥം കടം വാങ്ങുന്നവർ ഉയർന്ന വിലയുള്ള വീടുകൾക്ക് വായ്പയുടെ 25 ശതമാനമെങ്കിലും നൽകേണ്ടിവരും. 80 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് ഇത് 20 ശതമാനമായിരിക്കും. വായ്പ നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുതരം അപകടസാധ്യതയാണ് വായ്പയിലേക്കുള്ള മൂല്യം. ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 1 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്തുവെന്ന് കരുതുക. ഇതിനായി നിങ്ങൾ 10 ലക്ഷം രൂപ ഡ down ൺ പേയ്‌മെന്റായി നൽകി. നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 90 ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങണം. അതിന്റെ അനുപാതം വായ്പയിലേക്കുള്ള മൂല്യമാണ്. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, മൂല്യം മുതൽ അനുപാതം വരെയുള്ള വായ്പ 90 ശതമാനമാണ്.

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

PUTHENVARTHA.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VO1N 11AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Puthen Vartha